Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2015

oora
Nie składam się z przekonań, tylko wątpliwości.
     
— Zdzisław Beksiński
1262 5e89 500
Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
5342 eca2 500

scavengedluxury:

Roger Stevens building. Leeds, November 2015.

Reposted fromraZe raZe viainsanedreamer insanedreamer
oora
1507 9787 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viainsanedreamer insanedreamer

September 09 2015

oora

Tak właśnie robią młodzi ludzie. Ciągle na coś czekają. Wydaje im sie, że życie jeszcze się nie zaczęło. Że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje się sobie pytanie, czym było całe to czekanie. Ale wtedy jest już za późno.

— Izabela Sowa

oora
3345 b767
Reposted fromgoaskalice goaskalice vialoldrugs loldrugs
oora
0298 b23a
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
oora
4875 9972 500
Reposted fromskibszczok skibszczok vianoisetales noisetales
3612 3c03
Reposted fromglassarrow917 glassarrow917 vianoisetales noisetales
oora
oora
Czy jeszcze pamiętasz, że zostałeś stworzony do radości ? 
— Phil Bosmans
Reposted fromdianthuss dianthuss viaStonerr Stonerr

July 20 2015

oora
0899 62a7 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viajustmadd justmadd
oora
8823 a8b0 500
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viajustmadd justmadd
oora
9408 5894
"high aspirations"
Reposted fromsiegmunda siegmunda vianoisetales noisetales
oora
2814 b39b
Reposted fromdotwork dotwork viajustmadd justmadd
oora
Sea Bunnies
Reposted fromwakna wakna viajustmadd justmadd
oora
I knew I did from that first moment we met. It was…
Not love at first sight exactly, but - familiarity.
Like: oh, hello, it’s you.

It’s going to be you.
— Mhairi McFarlane
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
oora
7349 f10b 500
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viairmelin irmelin
oora
9825 0473
Reposted fromparkaboy parkaboy vianoisetales noisetales
oora
Frodo the Cat
Reposted fromMysticen Mysticen vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl